İnsan Mı Büyük, Evren Mi?Her insanın maddeye bakan bir bedeni, maddenin ötesinde düşünce ve şuur dünyası ve düşünceleri değerlendiren bir benliği ile Allah’ın her bir ismini farklı oranlarda yansıtmasıyla oluşan sıfatları vardır. İşte insan bedeni itibariyle madde âleminde; ruhu itibariyle melekût yani emirler âleminde; zatı ve vasıfları itibari ile esma ve sıfat âleminde yaşamaktadır.
İnsan, evrenin küçük bir modelidir. Yani, insan bu kâinatın küçültülmüş bir halidir. Evren insan sevgisi için, buna karşılık insan da Allah sevgisi için yaratılmıştır. Her ikisinde de Cenab-ı Hakk’ın varlık ve birliğini, azamet ve kudretini gösteren sayısız deliller vardır. Ve her ikisinde de aynı kanunlar hâkimdir. Bu yoldan hareketle evrenin insan suretinde olabileceği düşünülebilir. Koca bir ağacı bir çekirdeğe yerleştiren yüce yaratıcı, insanda da nice âlemler yerleştirmiştir. Bütün âlemlerin örnek modelleri insanda vardır. Zaten maddi ve manevi âlem, bir insan olan Muhammed SAV.’in yüzü suyu hürmetine yaratılmamış mıdır! Demek ki insan; iç içe kenetlenmiş benzeri bir sistematiğin ve kâinatın kalbinde yer alan, kâinatın ego isimli anahtarını elinde tutan bir varlıktır. Başka bir ifade ile evrenin haritası insana takılmış ve anahtarı da insana verilmiştir. İnsan ruhu, ruhlar âleminin küçük bir modeli olurken, hafızası levh-i mahfuzun küçük bir modeli olmaktadır.
Tek bir hücreden insana geçiş sürecinde hücreler, aynen atomlar ve kâinat sistemi gibi bir denge ve düzene tabi olurlar. Nasıl kâinatın bir parçası olan bir odunu yaktığınız halde yok edemezsiniz, odun yanar kül olur, ışık olur, ısı olur, duman olur ama yok olmaz. Hala enerji ile ifade edilebilen bir maddedir, yalnızca enerjinin bu dünyaya matuf şekli değişmiştir. Aynen öylede, insan dahi kâinattaki tüm varlıklar gibi ölünce yok olmamaktadır. Kâinattaki enerjilerin ilahi bir güçle belirli yerlerde dolaşması ve tekrar belirli bir yerde yoğunlaşmasıdır aslında madde aleminde gördüğümüz. İnsanı canlı kılan ruh insanın elinden alınınca, kimyasal atıkları yani kemikleri, etleri tekrar toprağa intikal eder. Çürüyen etler ve kemikler ise yok olmazlar.Çürümenin etkisi ile farklı bir enerjiye, atom parçacıklarına dönüşürler. Sonra yüce yaratıcının kainatın özüne koyduğu fizik kanunları gereği farklı aşamalardan geçerek kalsiyum, kireç, mineral ve tuz gibi maddelere dönüşürler. Yani toprak olurlar. Çünkü ilk yaratılışta bile çamur ve balçıktan yaratılan insanı canlı kılan vesile ruhtur. Çünkü ruh, bir sonsuzluk yolcusudur.
Topraktaki demir atomunu ıspanak vesilesi ile onu yiyen insanın kan hücrelerine nakış nakış işleyen ve ondan insana güç veren Allahtır. Nasıl normalde ıspanak demiri yiyemecekken atomlar halinde yiyebilmiş fakat gururlanmamış ise, insanın da demir gibi güçlü olunca gururlanmaması ilahi kanunlar gereğidir. Yoksa demiri ıspanağa yedirten Allah, kanunlarına baş kaldıran insanın topraktaki atıklarını porsuklara, yılanlara, çiyanlara, kurtlara, kuşlara yedirebilir. Demiri atomlarına ayran, ıspanağı kurutan, insanı öldüren Allah; bir gün demir atomunu da yok edebilir. İşte insan ile kâinat arasında böyle binlerce benzerlikler ve yardımlaşmalar vardır. Allah demir atomunu yaratmıştır, insan ise demirden yine Allah’ın verdiği ilimlerle balta, silah, araba yapmıştır. Allah sinek yaratırken, kul uçak yapmıştır. Uçak yapan insan; sinek kadar küçük, ya da dünya kadar büyük uçak yapamayacağını anladığı zaman, kendi sanatı ile Allah’ın sanatı arasındaki farkı görecek ve acizliğini anlayacaktır.
Allah, kâinat kitabını hangi kader kalemi ile yazmış ise, insanı da aynı kader kalemi ile yazmıştır. Çünkü hem büyük âlem olan kâinat, hem de küçük âlem olan insan, O’nun kudretinin sanatla yapılmış bir ürünü ve kaderinin hikmetle yazılmış bir mektubudur. Yüce yaradan şu kâinatı öyle emsalsiz bir biçimde yaratmış ki; onu adeta bir mescid haline getirmiş, insanı bu mescidde secde eden bir kul fıtratında yaratmıştır. Bu evren üzerindeki sanatını büyük bir kitap biçiminde ortaya çıkan yüce Allah, kâinatı büyük bir tarla halinde inşa etmiş, insanı da bir köle halinde halketmiştir. Kudreti ile büyük âlemde terbiye ediciliğini gösterirken, rahmeti ile de insana nimetlerini sunuyor. Büyük âlem, bütün kâinatın birine ait olduğunu yani tek bir elden çıktığını gösterir. Zaten yetenekli bir sanatkârın yaptığı her bir eser, onu yapan sanatkârı göstermiyor mu? Eğer o sanatkâr her bir eserine kendine ait taklit edilemez mühürler vurmuşsa, o eserler de hal diliyle “Beni ancak falan sanatkâr yapabilir” diye ilan edecektir. Yaratılmış her bir varlıkta, evrenin parçalarında ve bütününde O’nun birlik mührü göründüğü gibi; küçük bir âlem olan insanın organları, hücreleri ve zerreleri üzerinde de O’nun mührü görülür. Nasıl insan kâinatın küçük bir modeli ise, dünya dahi ahiret hayatının küçük bir modelidir. Nasıl ki, insan kâinatın küçük bir modeli ise, insandaki kalb de insan mahiyetinin küçültülmüş bir modelidir. Kuvvetli duygularla donatılmış kalb hangi şeye el atarsa, bütün kuvveti ile onu talep eder. Adeta bir karadelik gibi el attığı her şeyi yutmak istiyor ve şiddetli bir bağ kuruyor. Allah’ın isimlerini tanıyabilmesi ve ayna olabilmesi gibi büyük bir hikmetle bu şekilde siddetli ve geniş yaratılmış olan kalb, Allah için programlanıp tasarlanmış. Dolayısı ile kalb, ancak Allah’ın zikri ve muhabbeti ile tatmin olur. Yani insanın mahiyetinin efendisi ve merkezi kalbdir. Akıl, kalbin karar vermesinde bir yardımcı durumundadır. Hakiki karar makamı yine kalbdir.
Kâinattaki azametli ve insana göre çok büyük yazılmış ilahi tevhid hakikatleri, insanın mahiyetinde küçük ama okunaklı bir biçimde yazılmıştır. İçeriği aynı olan iki kitaptan birisinin yazılarının büyük olması nedeniyle ebadı büyük olurken, diğerinin yazılarının küçük olması nedeniyle ebadı küçük olur. Bu hususta kâinat ve insan eşittir. Sadece boyutu ve hacmi farklıdır.  Demek ki, kâinat küçülse insan, insan büyülse kâinat olur.
İnsanda fıtratına koyulmuş öyle yetenekler ve duygular var ki, insanı kâinat kadar geniş yapan işte bu değerlerdir. Çünkü insana verilmiş olan bu yetenekler ve duyguların her birisi, farklı bir âleme açılan bir penceredir ve insan bu duygu pencereleri ile o âlemi seyreder, iletişim kurar. Mesela göz görüntüler âlemine bir pencere iken, kulak sesler âlemine, dokunma duyusu cismani âlemlere bir penceredir. Yine hayal kuvveti misal âleminin bir penceresi, ruh ruhlar âleminin bir penceresi, kalb ise aşk ve muhabbet dünyasının bir penceresidir. İnsan varlıklar âlemini okuyup anlamaya çalışırken akıl penceresinden bakar. Mahiyetinin genişliğinde böyle binlerce his ve duygu penceresi bulunduran insan, bu pencerenin her birisi ile farklı âlemlere yelken açabilecek genişliktedir. Bedeni zindanda olan bir insanın, hayalen bütün dünyayı gezmesi buna en güzel örnektir.
İnsan hücreye göre büyük, dünya insana göre büyük ve güneş dünyaya göre büyük. Yani hep bir şeylerin bir şeylere göre bazı sıfatların derecelerini aldıkları bir âlemde yaşıyoruz.
Trilyonlarca hücrenin oluşturduğu insan, bir yönüyle trilyonlarca insan gibi; milyarlarca insanın oluşturduğu âlem, bir yönüyle milyarlarca âlem gibi... Hücrede insanı, insanda âlemi bulmak mümkün. Bu yönüyle bakıldığında âlemin ya da kâinatın sırları tek noktada, birlik noktasında toplanmış. Dünya ile hücrenin, kâinat ile insanın aynı özellikleri taşıdığını ve birimde bütünün var olduğunu görürüz. Ve diyebiliriz ki insan küçük bir cisim olsa da, büyük âlemleri içine alacak kadar büyüktür.
Yusuf Avcu, İnsan Bir Sanattır 1


Yorumlar